Friday, December 18, 2009

วีซ่าญี่ปุ่น ไม่ใช่เรื่องยาก...

หลายคนมีแผนจะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกัน สำหรับผู้ที่ต้องการไปยลความงามของซากุระ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดการไว้ว่า ปี 2010 หรือ 2553 นี้ ซากุระจะเริ่มบานประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน เมื่อวางแผนว่าจะไปแล้ว เราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร เพื่อขอเข้าประเทศญี่ปุ่นกันค่ะ

สำหรับท่านที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นครั้งแรก ไม่ต้องตกใจค่ะ วีซ่าญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด หากท่านเตรียมตัวและเอกสารทั้งหมดพร้อม วีซ่าของท่านจะสำเร็จลุล่วงภายใน 3 วันทำการค่ะ

ท่านที่ยังไม่มีพาสปอร์ต ต้องไปขอทำพาสปอร์ตก่อนนะคะ ซึ่งระยะเวลาในการขอพาสปอร์ตก็ไม่นานค่ะ ปัจจุบันขั้นตอนรวดเร็ว และสะดวกขึ้นมากค่ะ ถ้าท่านมารับเองใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วันทำการ ส่งไปรษณีย์จะประมาณ 5-7 วันค่ะ แต่ต้องเผื่อเวลาไว้กรณีที่ช่วงฤดูท่องเที่ยว จะมีคิวทำพาสปอร์ตยาวมาก

ในที่นี่ จะขอกล่าวแค่เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ เมื่อท่านได้พาสปอร์ตมาแล้ว หรือมีอยู่แล้ว เรามาเริ่มต้นการขอวีซ่ากันเลยค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า 1 ใบ(ดาวน์โหลดได้จาก http://www.th.emb-japan.go.jp/th
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1ใบ
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
  • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  • ใน กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการ ค้าของผู้อุปการะ
  • ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน การค้าของผู้อุปการะ
  (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจด ทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด
 6. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด
  (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
*ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย*

หมายเหตุควรรู้

รับคำร้องเวลา : 8.30 - 11.15
ค่าธรรมเนียม : 1,000 บาท (ทั่วไป เพื่อเข้าครั้งเดียว)
นัดฟังผล : อีกสองวันทำการนับจากวันยื่น ในเวลาบ่าย 13.30 - 16.30 น.


ไอ้ข้างบนน่ะ ใครๆ ก็หาอ่านได้ง่ายๆ จากข้อมูลเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต(เด๋วนี้คำว่า "ทูต" เขาใช้ตัว ท.ทหารกันแล้วค่ะ) คราวนี้ เรามาดูอะไรนอกเหนือจากนั้นกันดีกว่า

Q & A + Tips

1.ไปกับทัวร์แล้วให้บริษัททัวร์เขาจัดการทำให้เลยง่ายกว่าไหม
--> ก็ได้ค่ะ เขาจะพิมพ์ทุกอย่างมาให้หมด แค่เอกสารคุณครบก็ยื่นได้เลย แต่หากคุณอยากไปเอง เพราะจะถูกกว่า ได้ไปที่ๆ อยากไปมากกว่า ยื่นเองก็ไม่ยากค่ะ เพราะยังไง คุณก็ต้องเป็นคนเตรียมเอกสารเองอยู่ดี ทัวร์เขาแค่จัดการพิมพ์ให้ และบางครั้งก็ยื่นให้ด้วย

2. ต้องมีเงินในบัญชีแค่ไหนถึงจะพอ ?
--> หากคุณเป็นพนักงานบริษัท แค่มีจดหมายรับรองเงินเดือน บัญชีเงินเดือนที่มีเงินเดือนเข้าประจำ และเงินที่เพียงพอต่อการไปท่องเที่ยวของคุณก็พอแล้วค่ะ ไม่ต้องมีเป็นแสนๆ
ทัวร์หลายๆ ที่จะบอกว่า ต้องมีเงินสักประมาณ 1- 3 แสน ขอบอกว่า ไม่จริงค่ะ จากประสบการณ์ตรง มีเงินไนบัญชีเกือบ 5 หมื่น ดิฉันก็ขอวีซ่าไปได้แล้ว มีแค่นั้นแหละ...จริงๆ นะ... ไม่ได้ใช้สมุดบัญชีพ่อแม่ หรือหลักฐานทางการเงินอื่นใดเลยค่ะ
ย้ำ... หลักฐานใบรับรองเงินเดือนของคุณ ต้องระบุเงินเดือน ตำแหน่ง วันที่ลาพักร้อน ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท
--> หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ จดทะเบียนถูกต้องตรวจสอบได้ และก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีสม่ำเสมอ ไม่น้อยจนเกินไปก็พอค่ะ
--> หากคุณเป็นนักเรียน มีจดหมายจากทางมหาลัย ยืนยันชัดเจนว่าคุณเป็นนักศึกษาที่ไหน แล้วคุณได้เงินสนับสนุนจากไหน ครอบครัว พ่อแม่ อันนี้ก็แสดงให้ชัดๆ กันไปค่ะ

3. จะได้วีซ่ากี่วันคะ ?
--> วีซ่า มักจะได้กันที่ 90 วันนับแต่วันขอออกวีซ่า แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่ได้ 90 วันเสมอไปค่ะ ในวีซ่าจะระบุด้วยว่า ให้อยู๋ได้กี่วัน ซึ่งหากขอครั้งแรก และเที่ยวระยะสั้น ก็มักจะได้ที่ 15 วันค่ะ โดยเมื่อคุณมาถึง เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูป ขอลายนิ้วมือ (กดนิ้วชี้ลงบนเครื่องแสกนลายนิ้วมือให้ดังปิ๊งป่อง! เป็นอันเสร็จเรียบร้อย) เจ้าหน้าที่จะแปะสติ๊กเกอร์ Landing Permission นับจากวันที่เรามาถึง ไปจนถึงระยะเวลาที่เราได้รับอนุญาตให้อยู่ในญี่ปุ่น

4. ขั้นตอนการยื่นยุ่งยากไหมคะ จะต้องเจออะไรบ้าง ?
--> เมื่อไปถึง กดบัตรคิว รอเรียก ยื่นเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเอกสารอาจจะถามคุณนิดหน่อย ว่าไปทำอะไร ไปกับใคร ไปกี่วัน ถ้าเอกสารครบถ้วนดี เขาแทบจะไม่ดูรายละเอียดค่ะ เพราะคนดูรายละเอียดไม่ใช่คนที่รับเรื่องในวันที่เราไปยื่นค่ะ แล้วให้เรานั่งรอ รอสักพัก จะเรียกให้ไปรับใบนัดค่ะ
-->หากเอกสารครบถ้วนดี ในใบนัดจะนัดอีกสองวัน ในเวลาบ่าย เช่น คุณมายื่นจันทร์เช้า เขาจะนัดฟังผลบ่ายวันพุธ
-->หากเอกสารมีปัญหา เขาจะวงที่ช่องจะติดต่อสอบถามเพิ่ม หากคุณโดนวงอันนี้ ไม่ต้องใจเสีย เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ข้อมูลให้พร้อม ก็ไม่มีปัญหาค่ะ แต่วีซ่าคุณจะได้ช้าออกไปอีกหน่อยนุง
-->หลังจากนั้น เขาจะโทรติดต่อไปยังข้อมูลที่่คุณให้ทันทีค่ะ ที่นี่ทำงานกันรวดเร็วดั่งสายฟ้าแล่บแปล๊บ แปล๊บ.. พนักงานบริษัทจะโดนถามเรื่องเงินเดือน ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท วันลาพักร้อน ลาพักร้อนโดนหักเงินไหม ได้รับอนุญาตให้พักร้อนหรือยัง เป็นต้น
--> ถึงวันนัด ก็ไปตามเวลา จ่ายเงิน และขอรับพาสปอร์ตคืน

5. เจ้าหน้าที่จะขอดูตั๋วเครื่องบินก่อนไหม
--> ไม่ค่ะ เขาไม่สนใจ ไม่ต้องออกตั๋วก่อนนะคะ รอได้วีซ่าค่อยไปออกตั๋วยังทัน

6. หญิงโสดขอวีซ่ายาก จริงไหม
--> จริงค่ะ เพราะสาวไทยขึ้นชื่อเรื่องค้าขาย(ขายอะไรคิดเอาเอง)ที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ขนาดร้าน sex shop ใน Shinjuku ยังเปิดมิวสิคเพลงไทยหน้าร้าน เป็นอันรู้กันว่า นี่คือร้าน sex shop

6. หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไหน
--> นี่เลยค่ะ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa1.htm อ่านกันไปให้ฉ่ำปอด และหาดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ พร้อมข้อมูลได้เลยค่ะ

พร้อมแล้ว สำหรับปี 53 หรือ 2010 นี้ ปลายเดือนมีนา - ต้นเมษา แพ็คกระเป๋า เตรียมไปชมซากุระบานกันได้เลยค่ะ


----------------------

Thursday, December 3, 2009

รู้ทันมิจฉาชีพ ตอนที่ 2 กระทรวงพาณิชย์คืนกำไร

ว่ากันด้วยเรื่องคนหลอกคนแล้ว น่ากลัวกว่าเจอผีหลอกเสียอีก การหลอกลวงยังไม่จบสิ้น ตอนนี้ จะเป็นเรื่องของเงินๆ ทองๆ อีกเช่นกัน แน่นอนล่ะ พวกมิจฉาชีพย่อมหวังทรัพย์สินเงินทองของท่านอยู่แล้ว

คราวนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของ บัตรเครดิตอีก แต่กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ จะนำความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง อ้างอิงหน่วยงานราชการเพื่อให้ท่านหลงกล และยอมบอกข้อมูลของท่าน

มิจฉาชีพเหล่านี้ จะเริ่มต้นแจ้งท่านทันทีที่รับสาย

Wednesday, December 2, 2009

รู้ทันมิจฉาชีพ ตอนที่ 1 เหยื่อบัตรเครดิต

ช่วงนี้ แก๊งค์หลอกลวงต้มตุ่นกำลังระบาดหนัก ออกมาตกทองบ้าง หลอกคนแก่บ้าง วันนี้ จะขอเตือนภัยสำหรับผู้มีบัตรเครดิต หรือไม่มีบัตรเครดิตแต่กำลังจะตกเป็นเหยื่อ

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหลายท่านแล้ว ขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เราได้รู้ทันมิจฉาชีพ ไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายๆ

แก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงกลุ่มนี้ จะใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อท่านมายังโทรศัพท์พื้นฐาน(โทรศัพท์บ้าน) หรือโทรศัพท์มือถือ เบอร์ที่โทรเข้ามานั้น จะไม่โชว์ หรือจะขึ้นว่า Private Number เมื่อท่านกดรับ จะเป็นเสียงเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

Sleep Apnea โรคร้ายที่คนคาดไม่ถึง

Sleep Apnea

Sleep apnea คือ อาการ ผิดปกติในการนอนหลับ ลักษณะอาการคือมีการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ ทุกๆ ครั้งที่มีการหยุดหายใจจะเรียกว่า apnea ซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่า "หายใจ" การเกิด apnea แต่ละครั้งจะทำให้มีการหยุดหายใจ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น อาการหยุดหายใจจะเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาตลอดคืน